ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ - ಎಸ್-ಕನ್ನಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
355533434